Wywiad środowiskowy przeprowadzany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w postępowaniach prowadzonych wobec cudzoziemców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.274

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lutego 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 11 lutego 2015 r.
w sprawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w postępowaniach prowadzonych wobec cudzoziemców

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wywiadu środowiskowego, zwanego dalej "wywiadem", miejsce i czas jego przeprowadzania, a także formę sprawozdania z przeprowadzonego wywiadu.
1.
Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania lub pobytu cudzoziemca wskazanym przez niego, w miejscu jego pracy lub nauki lub w miejscu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
2.
Wywiad może być przeprowadzany we wskazanym przez cudzoziemca miejscu zamieszkania lub pobytu jego małżonka lub innego członka rodziny, a także osoby, z którą cudzoziemca łączą więzi o charakterze rodzinnym.
Wywiad przeprowadza się w godzinach od 600 do 2200.
1.
Umundurowany funkcjonariusz, przed przystąpieniem do wywiadu, podaje osobie udzielającej informacji swój stopień oraz imię i nazwisko, w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, a także podstawę prawną do przeprowadzenia wywiadu i cel jego przeprowadzenia.
2.
Nieumundurowany funkcjonariusz, przed przystąpieniem do wywiadu, wykonuje obowiązek, o którym mowa w ust. 1, oraz okazuje legitymację służbową, a na żądanie osoby udzielającej informacji umożliwia odnotowanie numeru tej legitymacji, nazwy organu, który ją wydał, oraz swojego imienia i nazwiska.
Funkcjonariusz przeprowadzający wywiad zbiera informacje, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, od:
1)
rodziny cudzoziemca;
2)
osób zamieszkujących z cudzoziemcem;
3)
sąsiadów cudzoziemca;
4)
przełożonych cudzoziemca w jego miejscu pracy;
5)
nauczycieli lub wychowawców cudzoziemca w szkole;
6)
innych osób lub instytucji, które mogą posiadać wiedzę o cudzoziemcu.
1.
Po zakończeniu wywiadu funkcjonariusz niezwłocznie sporządza sprawozdanie.
2.
Sprawozdanie zawiera:
1)
imię i nazwisko funkcjonariusza przeprowadzającego wywiad;
2)
nazwę jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której funkcjonariusz przeprowadzający wywiad pełni służbę;
3)
imię i nazwisko cudzoziemca;
4)
imię i nazwisko osoby udzielającej informacji;
5)
miejsce przeprowadzenia wywiadu;
6)
wyjaśnienia i informacje ustalone w toku wywiadu;
7)
ewentualne uwagi;
8)
datę przeprowadzenia wywiadu;
9)
datę sporządzenia sprawozdania z wywiadu;
10)
podpis funkcjonariusza przeprowadzającego wywiad.
3.
Sprawozdanie sporządza się w formie pisemnej w jednym egzemplarzu.
4.
Sprawozdanie z wywiadu dołącza się do akt postępowania, w którego toku przeprowadza się wywiad.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w postępowaniach prowadzonych wobec cudzoziemców (Dz. U. Nr 236, poz. 1647), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 520 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004).