§ 4. - Wytyczne realizacji budżetu państwa w 1996 r. w zakresie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.91.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1996 r.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do wypłat dotacji do dnia 21 maja 1996 r.