§ 3. - Wytyczne realizacji budżetu państwa w 1996 r. w zakresie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.91.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1996 r.
§  3.
1.
Gmina przedstawia wojewodzie, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, informację sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2.
Wojewodowie przedstawiają Ministrowi Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa zbiorczą informację o udzielonych dotacjach, w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale.