Wyszczególnienie rodzajów przedsiębiorstw, mających znaczenie państwowe lub charakter użyteczności publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.103.918

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 1928 r.
w sprawie wyszczególnienia rodzajów przedsiębiorstw, mających znaczenie państwowe lub charakter użyteczności publicznej.

Na podstawie art. 4 ust. 3 prawa o spółkach akcyjnych (rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. - Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 383) zarządza się co następuje:
Za przedsiębiorstwa, mające znaczenie państwowe lub charakter użyteczności publicznej w rozumieniu art. 4 prawa o spółkach akcyjnych, uważa się:
1)
wytwórnię broni, amunicji, materjałów wybuchowych oraz innych rodzajów sprzętu i materjału wojennego (czołgi i samochody pancerne, kuchnie polowe, uprząż wojskowa, wozy wojskowe, drut kolczasty, mosty polowe i t.p.), tudzież handel temi wyrobami;
2)
wytwórnie silników lotniczych i statków powietrznych oraz przedsiębiorstwa eksploatacji powietrznych linij komunikacyjnych;
3)
przedsiębiorstwa żeglugi morskiej i rzecznej;
4)
przedsiębiorstwa budowy lub eksploatacji kanałów wodnych;
5)
przedsiębiorstwa budowy lub eksploatacji kolei żelaznych publicznego użytku, nie wyłączając tramwajów;
6)
przedsiębiorstwa, mające za przedmiot komunikację samochodową;
7)
wytwórnię urządzeń telegraficznych, telefonicznych, radjowych oraz przedsiębiorstwa budowy i eksploatacji telefonów, telegrafów, radjotelegrafów i radjotelefonów;
8)
przedsiębiorstwa eksploatacji rzeźni, piekarń mechanicznych, chłodni, elewatorów zbożowych, wodociągów, kanalizacji i elektrowni;
9)
kopalnie węgla kamiennego i przedsiębiorstwa, mające za przedmiot przeróbkę węgla kamiennego (koksownie, gazownie i t. d.) oraz handel hurtowy węglem kamiennym;
10)
kopalnie rud żelaznych, cynkowych, miedzianych i ołowianych, oraz hutnictwo żelazne i cynkowe, miedziane i ołowiane;
11)
kopalnie soli potasowych i fosforytów oraz handel hurtowy temi produktami;
12)
przedsiębiorstwa, mające na celu wszelkiego rodzaju przeróbkę minerałów bitumicznych (oleju skalnego, wosku ziemnego, gazu ziemnego, łupków i piaskowców bitumicznych), przedsiębiorstwa, mające na celu uzyskiwanie wszelkiego rodzaju płynnych produktów pędnych, przedsiębiorstwa sprzedaży nafty z beczkowozów i benzyny ze stacyj benzynowych;
13)
przedsiębiorstwa tłoczenia i magazynowania ropy naftowej i jej produktów oraz przedsiębiorstwa zbierania kału ropnego i ropy naftowej, wyciekłej z kopalń, szybów, rurociągów i zbiorników;
14)
przedsiębiorstwa, mające za przedmiot eksploatację lasów.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1929 r. na całym obszarze Rzeczypospolitej z wyjątkiem województwa śląskiego, gdzie nabywa mocy obowiązującej w dniu wejścia w życie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. - prawa o spółkach akcyjnych (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 383) zgodnie z art. 170 tego rozporządzenia.