Wystawy i targi gospodarcze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.102.884

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 listopada 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 17 listopada 1927 r.
o wystawach i targach gospodarczych.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. № 78, poz. 443) postanawiam co następuje:
1)
Na urządzanie wystaw oraz targów (jarmarków, kiermaszów) gospodarczych wymagane jest zezwolenie władzy.
2)
Zezwoleń na urządzanie wystaw i targów o charakterze przemysłowo-handlowym udziela Minister Przemysłu i Handlu.
3)
Zezwoleń na urządzanie wystaw rolniczych udziela Minister Rolnictwa.
4)
Zezwoleń na urządzanie wystaw i targów przemysłowo-rolniczo-handlowych udziela Minister Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa.
5)
Zezwoleń na urządzanie wystaw higjeniczno-sanitarnych udziela Minister Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Spraw Wojskowych.
6)
Wystawianie wyrobów przemysłowych, związanych bezpośrednio z obroną Państwa i stanowiących obecny sprzęt uzbrojenia armji (jak: bron, amunicja, maski gazowe, materjały wybuchowa i t. d.), może nastąpić po każdorazowem uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wojskowych.
7)
Zezwolenia udzielane są po wysłuchaniu opinji właściwych izb przemysłowo-handlowych, rzemieślniczych, względnie rolniczych oraz w razie potrzeby również odpowiednich organizacyj społeczno-gospodarczych.

Uprawnienia, wynikające z niniejszego rozporządzenia, właściwi ministrowie (art. 1) władni są przelewać na władze wojewódzkie administracji ogólnej.

1)
Na wystawach mogą być udzielane odznaczenia honorowe, pieniężne lub przedmiotowe przez organizacje wystawowe oraz instytucje samorządowe, gospodarcze i społeczne.
2)
Zainteresowani ministrowie są uprawnieni do udzielania specjalnych odznaczeń państwowych każdy w swoim zakresie działania.
3)
Rozporządzenie Rady Ministrów ustali formę i rodzaje odznaczeń państwowych.

Rozporządzenie niniejsze nie ma zastosowania:

a)
do targów gminnych, normowanych rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem (Dz. U. R. P. № 53, poz. 468),
b)
do wystaw i targów, urządzanych przez instytucje państwowe; instytucje te jednak obowiązane są zawiadomić każdorazowo o zamierzonej wystawie lub targach właściwego ministra (art. 1),
c)
do wystaw względnie targów, urządzanych przez poszczególnych przedsiębiorców wyłącznie celem reklamy lub sprzedaży towarów własnych lub należących do ich mocodawców,
d)
do wystaw prac, urządzanych przez szkoły, kursy rzemieślnicze i przemysłowe oraz analogiczne instytucje,
e)
do spędów i pokazów zwierząt domowych.

Kto urządza wystawy lub targi gospodarcze wbrew postanowieniom niniejszego rozporządzenia lub przepisom na jego podstawie wydanym, ulegnie karze grzywny od 100 zł. do 10.000 zł.

Do orzekania powołane są sądy powiatowe (pokoju).

Niezależnie od pociągnięcia winnych do odpowiedzialności karnej, właściwa powiatowa władza administracji ogólnej obowiązana jest nie dopuścić do otwarcia wystawy lub targów gospodarczych lub zamknąć już otwarte, o ile wystawa lub targi zostały urządzone wbrew postanowieniom niniejszego rozporządzenia lub przepisom na jego podstawie wydanym.

Szczegółowe przepisy, dotyczące trybu wnoszenia podań, warunków, jakie winni wypełnić organizatorowie wystaw i targów gospodarczych, oraz trybu nadawania odznaczeń, ustali rozporządzenie wykonawcze, które wydadzą Ministrowie Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.

1)
Osobom fizycznym lub prawnym, którym na podstawie koncesji lub upoważnienia rządowego będzie przysługiwało w chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia prawo urządzania targów i wystaw, będą wydane nowe zezwolenia w myśl art. 1 niniejszego rozporządzenia, jeżeli do dnia 31 grudnia 1927 r. wniosą udokumentowane podania.
2)
Od obowiązku uzyskania nowego zezwolenia jako też wnoszenia podania, przewidzianego w poprzednim ustępie, zwolnione są osoby, które przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia uzyskały prawo odbycia wystaw lub targów gospodarczych w czasie do dnia 31 grudnia 1927 r.
3)
Zezwolenia, przewidziane w art. 1 niniejszego rozporządzenia, nie będą wymagane na urządzanie wystaw lub targów gospodarczych, które odbędą się w czasie do dnia 31 grudnia 1927 r., a to w tych wypadkach, w których w myśl dotychczasowych przepisów nie istniał obowiązek uzyskania koncesji lub zezwolenia.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrom: Przemysłu i Handlu, Rolnictwa, Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości, każdemu we właściwym zakresie działania.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 1927 roku i obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej z wyjątkiem województwa śląskiego.

Na obszarze województwa śląskiego rozporządzenie niniejsze wejdzie w życie z chwilą ogłoszenia zgody na nie Sejmu Śląskiego, nie wcześniej jednak, niż w terminie, określonym w poprzednim ustępie.

Z chwilą wejścia w życie rozporządzenia niniejszego tracą moc obowiązującą wszelkie przepisy prawne z niem sprzeczne.