Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1371

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r.

Na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270) zarządza się, co następuje:
§  1.  W 2019 r. wysokość zwiększenia, o którym mowa w art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustala się na poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.