Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2467

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty sądowej od wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia

Na podstawie art. 118 § 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wysokość zryczałtowanych wydatków postępowania w sprawach o wykroczenia, w tym wysokości zryczałtowanych wydatków ponoszonych w toku czynności wyjaśniających;
2) wysokość opłaty sądowej od wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia.
§  2.  Wysokość zryczałtowanych wydatków ponoszonych w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia wynosi od jednego obwinionego lub oskarżyciela posiłkowego 20 złotych.
§  3.  Wysokość zryczałtowanych wydatków postępowania w sprawach o wykroczenia przed sądem pierwszej instancji wynosi od jednego obwinionego lub oskarżyciela posiłkowego, za postępowanie:
1) zwyczajne lub przyspieszone - 100 złotych, a jeżeli zostało zakończone skazaniem bez przeprowadzenia rozprawy - 50 złotych;
2) nakazowe - 50 złotych.
§  4.  Wysokość zryczałtowanych wydatków w sprawach o wykroczenia za postępowanie przed sądem drugiej instancji wynosi 50 złotych od jednego obwinionego lub oskarżyciela posiłkowego.
§  5.  Opłata sądowa od wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia wynosi 100 złotych.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty za wniesienie wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. poz. 1269), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2400).