Wysokość zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2000

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody

Na podstawie art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 oraz z 2018 r. poz. 650, 651, 1479, 1507 i 1669) zarządza się, co następuje:
1. 
Zryczałtowane koszty udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody wynoszą 100 zł za udział w oględzinach albo szacowaniu ostatecznym, zakończonych sporządzeniem protokołu, o którym mowa odpowiednio w art. 46a ust. 4 albo art. 46c ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 oraz z 2018 r. poz. 50, 650, 651 i 1507).
2. 
Jeżeli ten sam przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego tego samego dnia bierze udział w szacowaniu więcej niż jednej szkody łowieckiej na terenie tej samej gminy, zryczałtowane koszty, o których mowa w ust. 1, zwiększa się o 25 zł za udział w każdych kolejnych oględzinach albo każdym kolejnym szacowaniu ostatecznym, zakończonych sporządzeniem w tym dniu protokołu, o którym mowa odpowiednio w art. 46a ust. 4 albo art. 46c ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).