§ 3. - Wysokość zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.67.631

Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 2004 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.