§ 2. - Wysokość zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.67.631

Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 2004 r.
§  2.
1.
Zryczałtowany koszt postępowania negocjacyjnego, o którym mowa w § 1, ustala się jako iloczyn opłaty podstawowej i współczynnika różnicującego wysokość opłaty w zależności od rodzaju instalacji objętej postępowaniem negocjacyjnym.
2. 3
 Wysokość opłaty podstawowej, o której mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 5.200 zł.
3.
Wartości współczynników różnicujących, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku do rozporządzenia.
3 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 2004 r. (Dz.U.04.194.2000) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 września 2004 r.