§ 1. - Wysokość zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.67.631

Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 2004 r.
§  1.
Rozporządzenie określa wysokość zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego dotyczącego ustalenia z prowadzącym instalację treści programu dostosowawczego.