Wysokość zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.12.47

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 1953 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 lutego 1953 r.
w sprawie wysokości zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy.

Na podstawie art. 17 dekretu z dnia 14 kwietnia 1948 r. o zasiłkach i pomocy dla żołnierzy Wojska Polskiego, żołnierzy i funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego, członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 21, poz. 139) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się następującą wysokość zasiłków dziennych:
Grupy miejscowości
IIIIIIIV
Osoby uprawnionew gminachw miastach liczących do 12.000 mieszkańcóww miastach liczących od 12.000 do 50.000 mieszkańcóww miastach liczących ponad 50.000 mieszkańców
a) na małżonka3,204,005,306,10
b) na dziecko,

brata,

siostrę i

każdego z

rodziców

1,602,102,703,10
2.
Ogólna kwota zasiłku dziennego dla rodziny żołnierza bez względu na ilość osób uprawnionych nie może przekraczać:

7,80 zł w miejscowościach grupy I,

9,90 zł w miejscowościach grupy II,

13,30 zł w miejscowościach grupy III,

15,60 zł w miejscowościach grupy IV.

3.
W przypadku gdyby suma zasiłków dziennych przypadających na poszczególnych członków rodziny przekraczała odpowiednią kwotę ogólną (ust. 2), ta ostatnia ulega podziałowi w częściach równych na każdego z członków rodziny.
Zasiłek dzienny wypłaca się do rąk uprawnionych członków rodziny. Zasiłek przypadający osobom nieletnim wypłaca się do rąk osoby sprawującej opiekę.
Wypłata zasiłków dziennych następuje po odbyciu przez żołnierza służby wojskowej, uprawniającej członków jego rodziny do tych zasiłków. Jeżeli służba wojskowa trwa dłużej niż 1 miesiąc, wypłata zasiłków dziennych następuje po upływie każdego miesiąca.
Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 marca 1950 r. w sprawie zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy (Dz. U. Nr 9, poz. 97).
1.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wypłat z tytułu zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy, dokonywanych po dniu 3 stycznia 1953 r. za okres od 1 stycznia 1953 r.
2.
W przypadku dokonania po dniu 3 stycznia 1953 r. wypłaty zasiłków za okres od 1 stycznia 1953 r. w dotychczasowej wysokości, wypłaca się uprawnionym do zasiłków wyrównanie do pełnych stawek, określonych w niniejszym rozporządzeniu.