Wysokość zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.9.97

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1950 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
z dnia 10 marca 1950 r.
w sprawie wysokości zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy.

Na podstawie art. 17 dekretu z dnia 14 kwietnia 1948 r. o zasiłkach i pomocy dla żołnierzy Wojska Polskiego, żołnierzy i funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego, członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 139) zarządza się w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej, co następuje:
1.
Ustala się następującą wysokość zasiłków dziennych:

Grupy miejscowości

IIIIIIIV
Osoby uprawnionew gminach wiejskichw gminach miejskich liczących do 12.000 mieszkańcóww gminach miejskich liczących od 12.000 do 50.000 mieszkańcóww gminach miejskich liczących ponad 50.000 mieszkańców
a.na małżonka 75.-zł 95.-zł 125.-zł 145.-zł
b.na dziecko37.-"48.-" 63.-" 73.-"
c.na brata lub siostrę37.-"48.-" 63.-" 73.-"
d.na każdego z rodziców37.-"48.-" 63.-" 73.-"
2.
Ogólna kwota zasiłku dziennego dla rodziny żołnierza bez względu na ilość osób uprawnionych nie może przekraczać:

185.- zł w miejscowościach grupy I

235.- zł w miejscowościach grupy II

315.- zł w miejscowościach grupy III

370.- zł w miejscowościach grupy IV

3.
W przypadku, gdyby suma zasiłków dziennych przypadających na poszczególnych członków rodziny przekraczała odpowiednią kwotę ogólną (ust. 2), ta ostatnia ulega podziałowi w częściach równych na każdego z członków rodziny.
Zasiłek dzienny wypłaca się do rąk uprawnionych członków rodziny. Zasiłek, przysługujący osobom nieletnim wypłaca się do rąk osoby sprawującej opiekę.
Wypłata zasiłków dziennych następuje po odbyciu przez żołnierza służby wojskowej, uprawniającej członków jego rodziny do tych zasiłków. Jeżeli służba wojskowa trwa dłużej niż jeden miesiąc, wypłata zasiłków dziennych następuje po upływie każdego miesiąca.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1950 r.