Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1579

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 25 lipca 2022 r.
w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

Na podstawie art. 16j ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury w dziedzinach:
1)
anestezjologia i intensywna terapia,
2)
chirurgia dziecięca,
3)
chirurgia ogólna,
4)
chirurgia onkologiczna,
5)
choroby wewnętrzne,
6)
choroby zakaźne,
7)
geriatria,
8)
hematologia,
9)
kardiologia dziecięca,
10)
medycyna paliatywna,
11)
medycyna ratunkowa,
12)
medycyna rodzinna,
13)
neonatologia,
14)
neurologia dziecięca,
15)
onkologia i hematologia dziecięca,
16)
onkologia kliniczna,
17)
patomorfologia,
18)
pediatria,
19)
psychiatria,
20)
psychiatria dzieci i młodzieży,
21)
radioterapia onkologiczna,
22)
stomatologia dziecięca

- w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 7076 zł, a po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie - 7211 zł.

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury w dziedzinach medycyny innych niż wymienione w § 1 w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 6739 zł, a po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie - 6942 zł.
Lekarze dentyści, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury w dziedzinie ortodoncji przed dniem 1 lipca 2020 r., zachowują prawo do otrzymywania wynagrodzenia zasadniczego, o którym mowa w art. 16j ust. 2b pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w wysokości określonej w § 1 dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury w dziedzinie priorytetowej - do dnia zakończenia odbywania tego szkolenia w tym trybie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2022 r. 2
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (Dz. U. poz. 1218), które utraciło moc z dniem 29 czerwca 2022 r. w związku z wejściem w życie art. 2 ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1352).