Wysokość wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki

Na podstawie art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia przysługującego:
1)
członkom Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanej dalej "RGNiSW", członkom Komitetu Polityki Naukowej, członkom Rady Doskonałości Naukowej, zwanej dalej "RDN", członkom Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zwanej dalej "PKA", członkom Komisji Ewaluacji Nauki, zwanej dalej "KEN", ekspertom uczestniczącym w pracach PKA i osobom pełniącym funkcję sekretarza w zespole oceniającym oraz ekspertom uczestniczącym w pracach KEN - za udział w pracach tych podmiotów;
2)
członkom zespołów doradczych powołanych na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą" - za udział w posiedzeniu zespołu lub przygotowanie projektu opinii;
3)
ekspertom powołanym na podstawie art. 341 ustawy - za przygotowanie opinii lub ekspertyzy;
4)
ekspertom wchodzącym w skład zespołów, o których mowa w art. 388 ust. 5 oraz art. 397 ust. 4 ustawy - za przygotowanie oceny;
5)
ekspertom, o których mowa w art. 428 ust. 2 ustawy - za udział w kontroli;
6)
członkom komisji dyscyplinarnej przy RGNiSW - za udział w posiedzeniu składu orzekającego;
7)
członkom komisji dyscyplinarnej przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanym dalej "ministrem" - za udział w posiedzeniu składu orzekającego;
8)
rzecznikom dyscyplinarnym powołanym przez ministra - za przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i udział w posiedzeniu składu orzekającego.
1. 
Przewodniczącemu RGNiSW przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 7500 zł, a wiceprzewodniczącemu RGNiSW - w wysokości 5500 zł.
2. 
Członkom RGNiSW za udział w posiedzeniu plenarnym przysługuje wynagrodzenie w wysokości 500 zł.
3. 
Przewodniczącym organów RGNiSW wymienionych w jej statucie przysługuje za każdy dzień udziału w posiedzeniach tych organów wynagrodzenie w wysokości 1000 zł, a pozostałym członkom organów RGNiSW - w wysokości 500 zł.
4. 
Przewodniczącym i pozostałym członkom organów RGNiSW za udział w posiedzeniach więcej niż jednego organu odbywających się w tym samym dniu przysługuje jedno wynagrodzenie.
5. 
Przewodniczącemu RGNiSW i wiceprzewodniczącemu RGNiSW nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 i 3.
Członkom Komitetu Polityki Naukowej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4000 zł.
1. 
Przewodniczącemu RDN przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 8000 zł, a sekretarzowi RDN - w wysokości 7000 zł.
2. 
Przewodniczącym utworzonych przez RDN zespołów, o których mowa w art. 235 ust. 5 ustawy, przysługuje za każdy dzień udziału w posiedzeniach tych zespołów wynagrodzenie w wysokości 1000 zł, a pozostałym członkom tych zespołów - w wysokości 500 zł.
3. 
Przewodniczącym i pozostałym członkom utworzonych przez RDN zespołów za udział w posiedzeniach więcej niż jednego zespołu odbywających się w tym samym dniu przysługuje jedno wynagrodzenie.
4. 
Przewodniczącemu RDN i sekretarzowi RDN nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2.
1. 
Przewodniczącemu PKA przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 8000 zł, a sekretarzowi PKA - w wysokości 7000 zł.
2. 
Przewodniczącym wchodzących w skład PKA zespołów, o których mowa w art. 254 ust. 1 ustawy, przysługuje za każdy dzień udziału w posiedzeniach tych zespołów wynagrodzenie w wysokości 1000 zł, a pozostałym członkom tych zespołów - w wysokości 500 zł.
3. 
Za udział w posiedzeniach więcej niż jednego zespołu wchodzącego w skład PKA odbywających się w tym samym dniu przysługuje jedno wynagrodzenie.
4. 
Przewodniczącemu PKA i sekretarzowi PKA nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, z wyjątkiem przypadku, gdy pełnią funkcje przewodniczących zespołów wchodzących w skład PKA.
5. 
Członkom PKA, ekspertom uczestniczącym w pracach PKA i osobom pełniącym funkcję sekretarza w zespole oceniającym przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1000 zł za:
1)
przygotowanie recenzji w sprawach, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 7 ustawy;
2)
każdy dzień udziału w wizytacji w uczelni w związku z wykonywaniem zadań, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy.
6. 
W przypadku szczególnej złożoności lub szerokiego zakresu recenzji albo znaczącego wkładu w opracowanie raportu zespołu oceniającego przewodniczący PKA może zwiększyć wynagrodzenie członka PKA albo eksperta uczestniczącego w pracach PKA przysługujące na podstawie ust. 5, nie więcej jednak niż o 50%.
1. 
Członkom KEN przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości:
1)
8000 zł - dla przewodniczącego;
2)
4000 zł - dla pozostałych członków.
2. 
Ekspertom uczestniczącym w pracach KEN przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
1)
od 500 zł do 4000 zł - za przygotowanie oceny lub opinii w zależności od ich przedmiotu i zakresu;
2)
500 zł - za każdy dzień udziału w posiedzeniu KEN albo zespołu powołanego przez przewodniczącego KEN;
3)
1000 zł - za każdy dzień udziału w wizytacji szkoły doktorskiej.
3. 
W przypadku znaczącego wkładu w opracowanie raportu zespołu oceniającego przewodniczący KEN może zwiększyć wynagrodzenie eksperta uczestniczącego w pracach KEN przysługujące na podstawie ust. 2 pkt 3, nie więcej jednak niż o 50%.
1. 
Za udział w posiedzeniach zespołów doradczych powołanych na podstawie art. 341 ustawy w celu sporządzania opinii dotyczących przyznawania lub rozliczania środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę, w tym w ramach procedury odwoławczej:
1)
trwających jeden dzień przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
a)
600 zł - dla przewodniczącego albo członka zespołu prowadzącego posiedzenie w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego,
b)
400 zł - dla pozostałych członków zespołu;
2)
trwających co najmniej 2 dni przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
a)
900 zł - dla przewodniczącego albo członka zespołu prowadzącego posiedzenie w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego,
b)
600 zł - dla pozostałych członków zespołu.
2.  2
 Za udział w posiedzeniach zespołów doradczych powołanych na podstawie art. 341 ustawy w celu wspierania ministra w:
1)
kształtowaniu polityki naukowej państwa w poszczególnych obszarach związanych z funkcjonowaniem systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w szczególności w obszarze rozwoju dziedzin nauki lub dziedziny sztuki lub w obszarze wspierania rozwoju młodych naukowców, przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
a)
1200 zł - dla przewodniczącego albo członka zespołu prowadzącego posiedzenie w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego,
b)
1000 zł - dla pozostałych członków zespołu;
2)
realizacji zadań związanych z udziałem podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 4-6b ustawy, we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej, przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
a)
1000 zł - dla przewodniczącego albo członka zespołu prowadzącego posiedzenie w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego,
b)
800 zł - dla pozostałych członków zespołu.
3. 
Za udział w posiedzeniach zespołów doradczych powołanych na podstawie art. 341 ustawy, innych niż wymienione w ust. 1 i 2, przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
1)
1000 zł - dla przewodniczącego albo członka zespołu prowadzącego posiedzenie w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego;
2)
800 zł - dla pozostałych członków zespołu.
4. 
Przewodniczącym oraz członkom zespołów doradczych powołanych na podstawie art. 341 ustawy w celu:
1)
o którym mowa w ust. 1, przysługuje wynagrodzenie w wysokości od 100 zł do 300 zł za przygotowanie projektu każdej opinii, w zależności od jej przedmiotu i zakresu;
1a) 3
 o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przysługuje wynagrodzenie w wysokości od 700 zł do 1500 zł za przygotowanie projektu każdej opinii, w zależności od jej przedmiotu i zakresu;
2)
wykonywania zadań dotyczących Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej, zwanej dalej "Mapą", przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
a)
2500 zł - za przygotowanie projektu każdej opinii w sprawie wpisania strategicznej infrastruktury badawczej na Mapę,
b)
1000 zł - za przygotowanie projektu każdej opinii sporządzanej w ramach przeglądu Mapy.
Ekspertom powołanym na podstawie art. 341 ustawy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
1)
od 100 zł do 300 zł - za przygotowanie każdej opinii, w zależności od jej przedmiotu i zakresu;
1a)
2500 zł - za przygotowanie każdej opinii w sprawie wpisania strategicznej infrastruktury badawczej na Mapę;
2)
400 zł - za przygotowanie każdej ekspertyzy.
Ekspertom wchodzącym w skład zespołów, o których mowa w:
1)
art. 388 ust. 5 ustawy - za przygotowanie każdej oceny przysługuje wynagrodzenie w wysokości od 4000 zł do 8000 zł,
2)
art. 397 ust. 4 ustawy - za przygotowanie każdej oceny przysługuje wynagrodzenie w wysokości od 500 zł do 2000 zł

- w zależności od jej przedmiotu i zakresu.

1. 
Ekspertom, o których mowa w art. 428 ust. 2 ustawy, za udział w kontroli przysługuje wynagrodzenie w wysokości 3000 zł.
2. 
W przypadku kontroli o wysokim stopniu złożoności ekspertowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5000 zł.
Za udział w posiedzeniu składu orzekającego komisji dyscyplinarnej przy RGNiSW i komisji dyscyplinarnej przy ministrze przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
1)
1000 zł - dla przewodniczącego komisji;
2)
500 zł - dla pozostałych członków komisji.
Rzecznikom dyscyplinarnym powołanym przez ministra przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
1)
3000 zł - za przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;
2)
500 zł - za udział w posiedzeniu składu orzekającego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 4
1 Obecnie działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka kieruje Minister Edukacji i Nauki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848).
2 § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 listopada 2022 r. (Dz.U.2022.2549) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 grudnia 2022 r.
3 § 7 ust. 4 pkt 1a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 listopada 2022 r. (Dz.U.2022.2549) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 grudnia 2022 r.
4 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

1) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków zwrotu kosztów podróży jej członkom i wyznaczonym przez nią recenzentom (Dz. U. poz. 1164),

2) rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, członków komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członków komisji dyscyplinarnej powołanej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, rzeczników dyscyplinarnych powołanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz Rzecznika Praw Absolwenta (Dz. U. poz. 1965),

3) rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów (Dz. U. poz. 1772) – które utraciły moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 2–4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669).