Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.401

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów praktyk

Na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 146 i 1139) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów praktyk wyznaczonych aplikantom odbywającym aplikację sędziowską lub aplikację prokuratorską.
§  2. 
1.  Patron koordynator wyznaczony aplikantowi odbywającemu aplikację sędziowską lub aplikację prokuratorską otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 11% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego i prokuratora, za każdy miesiąc sprawowania patronatu. Jeżeli patronat jest sprawowany jednocześnie nad więcej niż jednym aplikantem, za każdego kolejnego aplikanta wysokość wynagrodzenia wzrasta o 1% podstawy ustalenia wynagrodzenia sędziego i prokuratora, nie więcej jednak niż do wysokości 15% tej podstawy.
2.  Jeżeli patron koordynator sprawuje patronat przez okres krótszy niż 30 dni, wynagrodzenie ulega proporcjonalnemu obniżeniu. Podstawę wymiaru wynagrodzenia za jeden dzień sprawowania patronatu stanowi 1/30 część wynagrodzenia.
§  3.  Patron praktyki wyznaczony aplikantowi odbywającemu aplikację sędziowską lub aplikację prokuratorską otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego i prokuratora, za każdy miesiąc sprawowania patronatu. Jeżeli patronat jest sprawowany jednocześnie nad więcej niż jednym aplikantem, za każdego kolejnego aplikanta wysokość wynagrodzenia wzrasta o 1% podstawy ustalenia wynagrodzenia sędziego i prokuratora, nie więcej jednak niż do wysokości 15% tej podstawy. Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
1 Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży (Dz. U. z 2014 r. poz. 202), które utraciło moc na podstawie art. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. poz. 1071 oraz z 2015 r. poz. 694).