Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.164

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 stycznia 2019 r.
w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady do Spraw Ochrony Danych Osobowych oraz liczby jej posiedzeń w roku kalendarzowym

Na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Członkowie Rady do Spraw Ochrony Danych Osobowych, zwanej dalej "Radą", w związku z wykonywaniem swoich obowiązków otrzymują za udział w posiedzeniu Rady wynagrodzenie w wysokości:
1) 400 zł - przewodniczący Rady i wiceprzewodniczący Rady;
2) 350 zł - pozostali członkowie Rady.
§  2.  W roku kalendarzowym odbywa się 12 posiedzeń Rady.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.