Wysokość współczynników redukcyjnych na lata 2016 i 2017. - Dz.U.2015.631 - OpenLEX

Wysokość współczynników redukcyjnych na lata 2016 i 2017.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.631

Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie wysokości współczynników redukcyjnych na lata 2016 i 2017

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1643 oraz z 2015 r. poz. 151 i 478) zarządza się, co następuje:
Ustala się współczynniki redukcyjne, o których mowa w art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, w wysokości:
1)
0,85 - na 2016 r.;
2)
0,82 - na 2017 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.