Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2167

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 listopada 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2019 r.

Na podstawie art. 26d ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wysokość wpłaty z tytułu kosztów realizowania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zadań państwowej władzy nadzorującej związanych z zapewnianiem służb żeglugi powietrznej, o której mowa w art. 26d ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, zwanej dalej "wpłatą lotniczą".
§  2.  Wysokość wpłaty lotniczej na rok 2019 wynosi 10 911 829 zł.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).