Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.184

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2013 r.

Na podstawie art. 26d ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa wysokość wpłaty lotniczej z tytułu kosztów realizowania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zadań państwowej władzy nadzorującej związanych z zapewnianiem służb żeglugi powietrznej, o której mowa w art. 26d ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, zwanej dalej "wpłatą lotniczą".
§  2. Wysokość wpłaty lotniczej na rok 2013, ustalonej zgodnie z art. 26d ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, wynosi 11.469.677 zł.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134.