Wysokość, tryb i terminy wnoszenia opłat przez powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne oraz... - Dz.U.1998.65.417 - OpenLEX

Wysokość, tryb i terminy wnoszenia opłat przez powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne oraz pracodawców prowadzących pracownicze programy emerytalne, pobieranych przez Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.65.417

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 maja 1998 r.
w sprawie wysokości, trybu i terminów wnoszenia opłat przez powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne oraz pracodawców prowadzących pracownicze programy emerytalne, pobieranych przez Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.

Na podstawie art. 203 ust. 8 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934) zarządza się, co następuje:
Wysokość opłaty miesięcznej wnoszonej przez powszechne towarzystwo emerytalne wynosi:
1)
równowartość 0,02% składek wpłaconych w danym miesiącu, w okresie do dnia 31 grudnia 1999 r., do otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez to towarzystwo,
2)
równowartość 0,01% składek wpłaconych w danym miesiącu, w okresie od dnia 1 stycznia 2000 r., do otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez to towarzystwo.
Wysokość opłaty kwartalnej wnoszonej przez pracownicze towarzystwo emerytalne wynosi:
1)
równowartość 0,05% składek wpłaconych w danym kwartale, w okresie do dnia 31 grudnia 1999 r., do pracowniczego funduszu emerytalnego zarządzanego przez to towarzystwo,
2)
równowartość 0,03% składek wpłaconych w danym kwartale, w okresie od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2000 r., do pracowniczego funduszu emerytalnego zarządzanego przez to towarzystwo,
3)
równowartość 0,01% składek wpłaconych w danym kwartale, w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r., do pracowniczego funduszu emerytalnego zarządzanego przez to towarzystwo.
Wysokość opłaty kwartalnej wnoszonej przez pracodawcę prowadzącego pracowniczy program emerytalny wynosi:
1)
równowartość 0,05% składek wpłaconych w danym kwartale, w okresie do dnia 31 grudnia 1999 r., na rzecz uczestników tego programu,
2)
równowartość 0,035% składek wpłaconych w danym kwartale, w okresie od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2000 r., na rzecz uczestników tego programu,
3)
równowartość 0,02% składek wpłaconych w danym kwartale, w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r., na rzecz uczestników tego programu.
Opłata, o której mowa w § 1-3, jest przekazywana na rachunek bieżący - subkonto dochodów Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, zwanego dalej "Urzędem Nadzoru", w następujących terminach:
1)
do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który opłata jest pobierana - w przypadku opłaty, o której mowa w § 1,
2)
do końca pierwszego miesiąca przypadającego w kwartale następującym po kwartale, za który opłata jest pobierana - w przypadku opłaty, o której mowa w § 2 i 3.
1.
W przypadku niedokonania płatności w wyznaczonym terminie, pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych.
2.
Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego wnoszącego opłatę, o której mowa w § 1-3, lub datę dokonania przez niego wpłaty gotówkowej.
1.
Wnoszący opłatę, o której mowa w § 1-3, jest obowiązany sporządzić i przekazać w terminie, o którym mowa w § 4, deklarację wniesienia opłaty.
2.
Wzór deklaracji wniesienia opłaty stanowi załącznik do rozporządzenia.
3.
Deklaracja może być doręczona, w zależności od wyboru wnoszącego opłatę, przez:
1)
dostarczenie do siedziby Urzędu Nadzoru,
2)
przekazanie faksem na numer wskazany przez Urząd Nadzoru,
3)
przekazanie, za zgodą i na warunkach określonych przez Urząd Nadzoru, przez transmisję elektroniczną.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

ZAŁĄCZNIK

Wzór

DEKLARACJA

wniesienia opłaty przez powszechne towarzystwo emerytalne/pracownicze towarzystwo emerytalne/pracodawcę prowadzącego pracowniczy program emerytalny1
Nazwa (firma) wnoszącego opłatę

Numer z rejestru handlowego

Numer zezwolenia Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi na utworzenie towarzystwa emerytalnego lub numer rejestru pracowniczego programu emerytalnego
Siedziba i adres
Kwota stanowiąca podstawę naliczenia wnoszonej opłaty
Kwota wnoszonej opłaty
Okres, którego wpłata dotyczy

Oświadczam, że powyżej zawarte informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym oraz że odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych jest mi znana.

Data i podpis osoby odpowiedzialnej za wniesienie opłaty

______

1 Niepotrzebne skreślić.