Wysokość, terminy i sposób uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.427 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lutego 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji

Na podstawie art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576) zarządza się, co następuje:
Wysokość rocznych opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji, zwanych dalej "opłatami rocznymi", określa załącznik do rozporządzenia.
1. 
Opłaty roczne w wysokości, o której mowa w § 1, obejmują pełny rok kalendarzowy.
2. 
Jeżeli w danym roku kalendarzowym podmiot posiada prawo do wykorzystywania zasobów numeracji przez okres krótszy od roku kalendarzowego, uiszcza on opłatę roczną w wysokości odpowiadającej 1/12 opłaty rocznej określonej w załączniku do rozporządzenia za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy, w którym podmiotowi to prawo przysługiwało.
W przypadku cofnięcia przydziału numeracji lub zmiany jego zakresu z przyczyn określonych w art. 126 ust. 10 pkt 2-4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne podmiot uiszcza opłatę roczną w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia.
1. 
Opłatę roczną uiszcza się jednorazowo za cały rok, za który jest należna, w terminie do dnia 30 czerwca tego roku.
2. 
Opłatę roczną można uiścić w ratach półrocznych w wysokości równej 1/2 opłaty rocznej w terminie do dnia 30 czerwca i 30 listopada roku, za który jest należna.
3. 
Za uprawnienia uzyskane po dniu 30 czerwca danego roku opłatę roczną wnosi się w terminie do dnia 30 listopada roku, za który jest należna.
4. 
Za uprawnienia uzyskane po dniu 30 listopada danego roku opłatę roczną uiszcza się w terminie do dnia 31 grudnia roku, za który jest należna.
1. 
Opłatę roczną wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
2. 
Wraz z wniesieniem opłaty podmiot wskazuje tytuł opłaty i okres, za który jest należna.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 2

ZAŁĄCZNIK

WYSOKOŚĆ OPŁAT ROCZNYCH ZA PRAWO DO WYKORZYSTYWANIA ZASOBÓW NUMERACJI

Opłata za:Wysokość opłaty w PLN
1) numer abonencki w:
a) stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej0,32
b) ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej0,32
1a) numer dla komunikacji maszyna-maszyna w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej0,025
2) wyróżnik AB sieci telekomunikacyjnej przyznany podmiotowi wykonującemu działalność telekomunikacyjną:
a) AB=266.000
b) AB=476.000
c) AB=641.800
3) wyróżnik ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej (PLMN):
a) 2-cyfrowy1.790.000
b) 3-cyfrowy179.000
c) 4-cyfrowy17.900
d) 5-cyfrowy1.790
3a) wyróżnik dla komunikacji maszyna-maszyna w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej:
a) 3-cyfrowy95 000
b) 4-cyfrowy9 500
c) 5-cyfrowy 950
d) 6-cyfrowy95
4) numer dostępu do sieci (NDS):
a) 4-cyfrowy60.000
b) 5-cyfrowy6.000
5) numer HESC 118CDU60.000
6) numer dostępu do sieci teleinformatycznej (NDSI)550
7) numer strefowy abonenckich usług specjalnych (AUS) za każdą strefę numeracyjną, w której przysługuje prawo do wykorzystywania numeru - numer 5-cyfrowy550
8) krajowy numer sieci inteligentnej (NDIN)3
9) numer DNIC+PNIC w sieci transmisji danych z komutacją pakietów:
a) 4 cyfry36.000
b) 5 cyfr3.600
c) 6 cyfr360
d) 7 cyfr37
e) 8 cyfr4
10) numer punktu sygnalizacyjnego:
a) międzynarodowy ISPC12.000
b) krajowy NSPC1.200
11) numer zamkniętej grupy użytkowników (CUG) za każde osiem numerów CUG55
12) kod sieci ruchomej (MNC)1.200
13) kod sieci ATM1.200
14) numer rutingowy (NR NP):
a) do obsługi przenoszenia numerów niegeograficznych1.000
b) do obsługi przenoszenia numerów geograficznych100
1 Obecnie działem administracji rządowej – informatyzacja kieruje Minister Cyfryzacji, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1716).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji (Dz. U. poz. 2832 oraz z 2009 r. poz. 148), które zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 1635) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.