Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2308

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 4 grudnia 2017 r.
w sprawie wysokości świadczeń przyznawanych funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej oddelegowanemu do pełnienia służby na terytorium innego państwa

Na podstawie art. 166 ust. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", oddelegowanemu do pełnienia służby na terytorium innego państwa w trakcie oddelegowania przysługują:
1) związane z rozpoczęciem i zakończeniem służby na terytorium innego państwa, w drodze do kraju lub innego państwa w celu załatwienia spraw służbowych:
a) diety na pokrycie kosztów wyżywienia - w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej, określonej w załączniku do przepisów wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962), zwanej dalej "Kodeksem pracy",
b) zwrot kosztów przejazdu - w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez funkcjonariusza ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje,
c) zwrot kosztów noclegu - w wysokości udokumentowanej rachunkami lub fakturami w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach wskazanych w załączniku do przepisów wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy,
d) zwrot kosztów przewozu bagażu - w wysokości udokumentowanej rachunkami, fakturami lub biletami potwierdzającymi poniesione koszty do wysokości nieprzekraczającej kosztu frachtu bagażu o wadze 150 kg, ustalonego według stawek Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych (IATA);
2) ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania w miejscu pełnienia służby na terytorium innego państwa - w wysokości stanowiącej równowartość:
a) w pierwszym miesiącu służby poza granicami państwa - 100%,
b) w następnych miesiącach służby poza granicami państwa - 60%

- sumy kwoty diety oraz kwoty limitu na nocleg dla danego państwa, określonej w załączniku do przepisów wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy; ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu;

3) zwrot kosztów niezbędnego leczenia w zakresie określonym w art. 166 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej - w wysokości udokumentowanej rachunkami lub fakturami potwierdzającymi poniesione koszty;
4) zwrot poniesionych kosztów rozmów telefonicznych realizowanych przy użyciu telefonów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej - w wysokości udokumentowanej rachunkami lub fakturami, do wysokości kosztów za rozmowy telefoniczne do 15 minut miesięcznie.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wysokości świadczeń przyznawanych funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej oddelegowanemu do pełnienia służby na terytorium innego państwa (Dz. U. poz. 910 oraz z 2017 r. poz. 344), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379, 1537 i 1926).