Wysokość sum na koszty akcji przeciwpożarowej na r. 1936.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.35.275

Akt utracił moc
Wersja od: 6 maja 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SPRAW WEWNĘTRZNYCH I SKARBU
z dnia 15 kwietnia 1936 r.
o wysokości sum na koszty akcji przeciwpożarowej na r. 1936.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 13 marca 1934 r. o ochronie przed pożarami i innemi klęskami (Dz. U. R. P. Nr. 41, poz. 365) zarządza się co następuje:
Wysokość sum, które powinny być przeznaczane przez prawno-publiczne i prywatne zakłady ubezpieczeń na koszty akcji przeciwpożarowej, ustala się na rok 1936 jak następuje:

dla Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie - w dziale przymusowym 4 %

w dziale dobrowolnym 2 %

dla Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu 3 %

dla prywatnych zakładów ubezpieczeń od każdego zakładu 11/4%

od sumy składek brutto zarówno bieżących, jak i zaległych, zebranych przez te zakłady w 1935 r. z tytułu ubezpieczenia od ognia.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.