Wysokość sum na koszty akcji przeciwpożarowej na r. 1935.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.75.473

Akt utracił moc
Wersja od: 16 października 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I SKARBU
z dnia 7 października 1935 r.
o wysokości sum na koszty akcji przeciwpożarowej na r. 1935.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 13 marca 1934 r. o ochronie przed pożarami i innemi klęskami (Dz. U. R. P. Nr. 41, poz. 365) zarządza się co następuje:
Wysokość sum, jakie powinny być przeznaczane przez prawno-publiczne i prywatne zakłady ubezpieczeń na koszty akcji przeciwpożarowej, ustala się na rok 1935 w następującej wysokości:

dla Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie - w dziale przymusowym 4%;

w dziale dobrowolnym 2%;

dla Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu 3%;

dla prywatnych zakładów ubezpieczeń - od każdego zakładu 11/4%;

od sumy składek brutto zarówno bieżących jak i zaległych, zebranych przez te zakłady w 1934 r. z tytułu ubezpieczenia od ognia.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.