Wysokość stawek zabezpieczenia roszczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.256

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 7 lutego 2019 r.
w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń

Na podstawie art. 48a ust. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
1. 
Rozporządzenie określa wysokość stawek zabezpieczenia roszczeń za 1 Mg magazynowanych odpadów.
2. 
Użyte w rozporządzeniu skróty oznaczają:
1)
maksymalna masa odpadów - maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 4 lit. b lub ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
2)
największa masa odpadów - największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 4 lit. c lub ust. 2 pkt 5 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
3)
stawka - stawkę zabezpieczenia roszczeń za 1 Mg magazynowanych odpadów.
1. 
Stawka w podziale na poniższe kategorie wynosi:
1)
1500 zł - w przypadku odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem odpadów stanowiących odpady niebezpieczne, o których mowa w pkt 5 i 6;
2)
600 zł - w przypadku następujących odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne:
a)
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych innych niż wskazane w pkt 3, 4 i 7 -9,
b)
odpadów palnych stanowiących paliwo alternatywne oraz odpadów przeznaczonych bezpośrednio do produkcji takiego paliwa innych niż wskazane w pkt 4 i 5;
3)
400 zł - w przypadku następujących odpadów palnych magazynowanych selektywnie innych niż wskazane w pkt 5 i 7:
a)
papier,
b)
tektura,
c)
tekstylia,
d)
tworzywa sztuczne, w tym folia, oraz opony i inne odpady z gumy,
e)
odpady wielomateriałowe złożone z materiałów, o których mowa w lit. a-d, oraz opakowania wielomateriałowe,
f)
odpady wielkogabarytowe, z wyłączeniem odpadów metali, o których mowa w pkt 10;
4)
400 zł - w przypadku odpadów magazynowanych przez posiadacza odpadów prowadzącego termiczne przekształcanie odpadów w spalarniach odpadów lub współspalarniach odpadów, przeznaczonych bezpośrednio do termicznego przekształcania odpadów;
5)
300 zł - w przypadku:
a)
pojazdów wycofanych z eksploatacji,
b)
odpadów powstałych w wyniku przetworzenia pojazdów wycofanych z eksploatacji, z wyłączeniem odpadów metali, o których mowa w pkt 10,
c)
będących odpadami części samochodów osobowych usuniętych w trakcie naprawy, z wyłączeniem odpadów metali, o których mowa w pkt 10,
d)
zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
e)
odpadów powstałych w wyniku przetworzenia zużytych baterii lub przetworzenia zużytych akumulatorów, z wyłączeniem odpadów metali, o których mowa w pkt 10,
f)
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
g)
odpadów powstałych w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z wyłączeniem odpadów metali, o których mowa w pkt 10;
6)
300 zł - w przypadku olejów odpadowych;
7)
200 zł - w przypadku następujących odpadów palnych magazynowanych selektywnie i przyjętych do procesu recyklingu przez posiadacza odpadów prowadzącego proces recyklingu:
a)
papier,
b)
tektura;
8)
30 zł - w przypadku odpadów z procesów termicznych, odpadów ze spalarni odpadów oraz odpadów wydobywczych;
9)
1 zł - w przypadku odpadów:
a)
ulegających biodegradacji będących substratami do wytwarzania lub pozostałościami z wytwarzania: biogazu rolniczego, biogazu pozyskanego z oczyszczalni ścieków lub innego biogazu,
b)
wytworzonych w trakcie prac prowadzonych na drogach publicznych i na drogach kolejowych, które mogą być ponownie wykorzystane do budowy, remontów i prac utrzymaniowych na drogach publicznych i na drogach kolejowych;
10)
1 zł - w przypadku odpadów metali;
11)
300 zł - w przypadku odpadów:
a)
innych niż wskazane w pkt 2-10,
b)
niespełniających kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów obojętnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
2. 
Stawki wynoszą 35% stawek określonych w ust. 1 w przypadku odpadów magazynowanych w regionalnej lub ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629).
3. 
W przypadku odpadów należących jednocześnie do więcej niż jednej kategorii spośród kategorii, o których mowa w ust. 1, przyjmuje się najwyższą stawkę spośród stawek określonych dla tych kategorii.
4. 
W przypadku magazynowania odpadów należących do różnych kategorii, o których mowa w ust. 1, jeżeli suma maksymalnych mas odpadów jest mniejsza lub równa największej masie odpadów oraz jeżeli pośród tych kategorii są magazynowane odpady należące do kategorii, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, przyjmuje się najwyższą stawkę spośród stawek określonych dla tych kategorii.
5. 
W przypadku magazynowania odpadów należących do różnych kategorii, o których mowa w ust. 1 pkt 3-11, jeżeli suma maksymalnych mas odpadów jest mniejsza lub równa największej masie odpadów, przyjmuje się stawkę obliczoną zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia.
6. 
W przypadku magazynowania odpadów należących do różnych kategorii, o których mowa w ust. 1, jeżeli suma maksymalnych mas odpadów jest większa od największej masy odpadów, przyjmuje się najwyższą stawkę spośród stawek określonych dla tych kategorii.
7. 
W przypadku gdy w ramach prowadzonej działalności odpady są magazynowane w odrębnych instalacjach, odrębnych obiektach budowlanych lub ich częściach lub innych odrębnych miejscach magazynowania odpadów, przyjmuje się stawkę zgodnie z ust. 4-6 odrębnie dla każdej instalacji, każdego obiektu budowlanego lub jego części lub każdego innego miejsca magazynowania odpadów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR STAWKA ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ W PRZYPADKU MAGAZYNOWANIA ODPADÓW NALEŻĄCYCH DO RÓŻNYCH KATEGORII, O KTÓRYCH MOWA W § 2 UST. 1 PKT 3-11 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA W SPRAWIE WYSOKOŚCI STAWEK ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ, JEŻELI SUMA MAKSYMALNYCH MAS ODPADÓW JEST MNIEJSZA LUB RÓWNA NAJWIĘKSZEJ MASIE ODPADÓW

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

S - wysokość stawki zabezpieczenia roszczeń,

Sk1, Sk2, ..., Skn - wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń określone dla poszczególnych kategorii odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. poz. 256),

mk1, mk2, ..., mkn - sumy mas wszystkich odpadów należących do danej kategorii, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).