Wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów i specjalistów wchodzących w skład tych zespołów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.927

Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów i specjalistów wchodzących w skład tych zespołów

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. z 2018 r. poz. 708) zarządza się, co następuje:
Ustala się następującą wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów i specjalistów wchodzących w skład tych zespołów:
1)
kierownik: 5000 zł - 9000 zł;
2)
specjalista: 3010 zł - 7500 zł.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzenia zasadniczego kierowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów i specjalistów wchodzących w skład tych zespołów od dnia 1 stycznia 2022 r.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów i specjalistów wchodzących w skład tych zespołów (Dz. U. poz. 1042).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.