Wysokość stawek równoważnika pieniężnego w zamian nie wykonywanych obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.37.328

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1971 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 grudnia 1971 r.
w sprawie wysokości stawek równoważnika pieniężnego w zamian nie wykonanych obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1971 r. o zniesieniu obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych (Dz. U. Nr 27, poz. 253) zarządza się, co następuje:
Stawki równoważnika pieniężnego w zamian nie wykonanych obowiązkowych dostaw zbóż i ziemniaków z roku gospodarczego 1971/72 i lat ubiegłych oraz obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych z roku 1971 i lat ubiegłych ustala się w następującej wysokości:
1)
1,35 zł za 1 kg zbóż,
2)
0,30 zł za 1 kg ziemniaków,
3)
10,00 zł za 1 kg zwierząt rzeźnych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1972 r.