Wysokość stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposób jej pobierania i rozliczania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.154.1811

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania.

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371) zarządza się, co następuje:
1.
Jednostki uprawnione do pobierania opłat w transporcie drogowym otrzymują prowizję od pobranych opłat w następującej wysokości:
1)
za udzielenie licencji, zmianę licencji, wydanie wypisu z licencji, wydanie wtórnika licencji, przeniesienie uprawnień wynikających z licencji oraz za wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji w międzynarodowym transporcie drogowym - Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - 4% pobranej opłaty,
2)
za wydanie zezwolenia zagranicznego na jednokrotny przewóz osób lub rzeczy:
a)
Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - 4% pobranej opłaty,
b)
polskie organizacje o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszające międzynarodowych przewoźników drogowych - 3% pobranej opłaty,
3)
za wydanie zezwolenia zagranicznego na wielokrotny przewóz osób lub rzeczy - Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - 4% pobranej opłaty,
4)
za pobranie opłaty za przejazd po drogach krajowych:
a)
Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego - 4% pobranej opłaty,
b)
graniczne urzędy celne i urzędy celne wewnątrz kraju - 4% pobranej opłaty,
c)
przedsiębiorcy prowadzący stacje benzynowe, polskie organizacje zrzeszające przewoźników drogowych o zasięgu ogólnokrajowym - 3% pobranej opłaty,
d)
inna niż wskazana pod lit. a)-c) jednostka uprawniona do poboru opłaty - 4% pobranej opłaty.
2.
W przypadku wprowadzenia przez ministra właściwego do spraw transportu innych opłat niż określone w ust. 1 pkt 1-4, jednostki uprawnione do ich poboru otrzymują prowizję w wysokości 4% pobranej opłaty.
Jednostki, o których mowa w § 1, w terminie do dnia dziesiątego każdego miesiąca odliczają prowizje należne od pobranych w poprzednim miesiącu opłat.
1.
Jednostki uprawnione do poboru opłat są obowiązane, z zastrzeżeniem ust. 2, do przekazywania Generalnemu Dyrektorowi Dróg Publicznych w terminie do dnia piętnastego każdego miesiąca, odnoszące się do miesiąca poprzedniego dane, dotyczące:
1)
liczby wydanych zezwoleń i kart opłaty,
2)
wysokości pobranych opłat,
3)
wysokości zwrotów z tytułu niewykorzystanej opłaty za przejazd po drogach krajowych za okres półroczny i roczny,
4)
wysokości pobranych prowizji,
5)
wysokości środków przekazanych na wyodrębniony rachunek środków specjalnych w Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i terminowości ich przekazania.
2.
Jednostki, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b) i pkt 4 lit. b)-d) oraz ust. 2, obowiązane są również do przekazywania Dyrektorowi Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego, w terminie do dnia piętnastego każdego miesiąca, odnoszące się do miesiąca poprzedniego dane, o których mowa w ust. 1.
3.
Na żądanie Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych jednostki uprawnione do poboru opłat obowiązane są przekazywać inne informacje związane z poborem opłat lub prowizji.
4.
Dyrektor Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego jest obowiązany zawiadamiać Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych o jednostkach, z którymi zawarto porozumienia, zgodnie z art. 42 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371), w terminie 14 dni od dnia zawarcia porozumienia.
5.
Dyrektor Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego jest obowiązany przekazywać Generalnemu Dyrektorowi Dróg Publicznych, w terminie do dnia piętnastego każdego miesiąca, odnoszące się do miesiąca poprzedniego, dane dotyczące liczby i rodzajów kart opłaty oraz liczby zezwoleń zagranicznych przekazanych jednostkom, o których mowa w ust. 4, a także dane dotyczące zwrotu dokumentów podlegających opłatom.
Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wysokości prowizji od pobieranych opłat w międzynarodowym transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania (Dz. U. Nr 39, poz. 398).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.