§ 5. - Wysokość stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposób jej pobierania i rozliczania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.154.1811

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2001 r.
§  5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.