§ 3. - Wysokość stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposób jej pobierania i rozliczania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.154.1811

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2001 r.
§  3.
1.
Jednostki uprawnione do poboru opłat są obowiązane, z zastrzeżeniem ust. 2, do przekazywania Generalnemu Dyrektorowi Dróg Publicznych w terminie do dnia piętnastego każdego miesiąca, odnoszące się do miesiąca poprzedniego dane, dotyczące:
1)
liczby wydanych zezwoleń i kart opłaty,
2)
wysokości pobranych opłat,
3)
wysokości zwrotów z tytułu niewykorzystanej opłaty za przejazd po drogach krajowych za okres półroczny i roczny,
4)
wysokości pobranych prowizji,
5)
wysokości środków przekazanych na wyodrębniony rachunek środków specjalnych w Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i terminowości ich przekazania.
2.
Jednostki, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b) i pkt 4 lit. b)-d) oraz ust. 2, obowiązane są również do przekazywania Dyrektorowi Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego, w terminie do dnia piętnastego każdego miesiąca, odnoszące się do miesiąca poprzedniego dane, o których mowa w ust. 1.
3.
Na żądanie Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych jednostki uprawnione do poboru opłat obowiązane są przekazywać inne informacje związane z poborem opłat lub prowizji.
4.
Dyrektor Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego jest obowiązany zawiadamiać Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych o jednostkach, z którymi zawarto porozumienia, zgodnie z art. 42 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371), w terminie 14 dni od dnia zawarcia porozumienia.
5.
Dyrektor Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego jest obowiązany przekazywać Generalnemu Dyrektorowi Dróg Publicznych, w terminie do dnia piętnastego każdego miesiąca, odnoszące się do miesiąca poprzedniego, dane dotyczące liczby i rodzajów kart opłaty oraz liczby zezwoleń zagranicznych przekazanych jednostkom, o których mowa w ust. 4, a także dane dotyczące zwrotu dokumentów podlegających opłatom.