§ 1. - Wysokość stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposób jej pobierania i rozliczania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.154.1811

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2001 r.
§  1.
1.
Jednostki uprawnione do pobierania opłat w transporcie drogowym otrzymują prowizję od pobranych opłat w następującej wysokości:
1)
za udzielenie licencji, zmianę licencji, wydanie wypisu z licencji, wydanie wtórnika licencji, przeniesienie uprawnień wynikających z licencji oraz za wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji w międzynarodowym transporcie drogowym - Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - 4% pobranej opłaty,
2)
za wydanie zezwolenia zagranicznego na jednokrotny przewóz osób lub rzeczy:
a)
Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - 4% pobranej opłaty,
b)
polskie organizacje o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszające międzynarodowych przewoźników drogowych - 3% pobranej opłaty,
3)
za wydanie zezwolenia zagranicznego na wielokrotny przewóz osób lub rzeczy - Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - 4% pobranej opłaty,
4)
za pobranie opłaty za przejazd po drogach krajowych:
a)
Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego - 4% pobranej opłaty,
b)
graniczne urzędy celne i urzędy celne wewnątrz kraju - 4% pobranej opłaty,
c)
przedsiębiorcy prowadzący stacje benzynowe, polskie organizacje zrzeszające przewoźników drogowych o zasięgu ogólnokrajowym - 3% pobranej opłaty,
d)
inna niż wskazana pod lit. a)-c) jednostka uprawniona do poboru opłaty - 4% pobranej opłaty.
2.
W przypadku wprowadzenia przez ministra właściwego do spraw transportu innych opłat niż określone w ust. 1 pkt 1-4, jednostki uprawnione do ich poboru otrzymują prowizję w wysokości 4% pobranej opłaty.