Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.184

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej

Na podstawie art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 oraz z 2017 r. poz. 2422) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa wysokość stawki:
1) opłaty rejestrowej,
2) opłaty rocznej

- należnych z tytułu wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

2.  Wysokość stawki opłaty rejestrowej dla:
1) mikroprzedsiębiorców - wynosi 100,00 zł;
2) przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 - wynosi 300,00 zł.
3.  Wysokość stawki opłaty rocznej dla:
1) mikroprzedsiębiorców - wynosi 100,00 zł;
2) przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 - wynosi 300,00 zł.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2018 r.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).