Wysokość środków finansowych w 2003 r. i ich podział między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego... - Dz.U.2003.96.878 - OpenLEX

Wysokość środków finansowych w 2003 r. i ich podział między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.96.878

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 21 maja 2003 r.
w sprawie wysokości środków finansowych w 2003 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452) zarządza się, co następuje:
Wysokość środków finansowych przeznaczonych wyłącznie dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, ustala się w 2003 r. w kwocie 20.253.000,00 zł.
Środki finansowe, o których mowa w § 1, przeznacza się dla:
1)
4 zakładowych straży pożarowych - w kwocie 32.860,00 zł;
2)
2 zakładowych służb ratowniczych - w kwocie 16.430,00 zł;
3)
3.261 ochotniczych straży pożarnych - w kwocie 20.203.710,00 zł.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2002 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 76, poz. 692).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).