Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1598

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 sierpnia 2017 r.
w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie art. 38z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1006 i 1503) zarządza się, co następuje:
§  1.  W roku szkolnym 2017/2018 wysokość:
1) środków finansowych przeznaczonych na wypłatę:
a) pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół, przeznaczonych na realizację działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/40 z dnia 3 listopada 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych oraz zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 (Dz. Urz. UE L 5 z 10.01.2017, str. 11), zwanego dalej "rozporządzeniem 2017/40", wynosi 233 479 456,40 zł, z tym że wkład z budżetu:
1  Unii Europejskiej stanowi 113 347 477,99 zł, w tym:
-- 64 440 328,01 zł - na dostarczanie owoców i warzyw, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, zwanej dalej "ustawą",
-- 48 907 149,98 zł - na dostarczanie mleka i przetworów mlecznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy,
2  państwa stanowi 120 131 978,41 zł, w tym:
-- 60 236 495,59 zł - na dostarczanie owoców i warzyw, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy,
-- 59 895 482,82 zł - na dostarczanie mleka i przetworów mlecznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy,";
b) pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół, przeznaczonych na realizację działań, o których mowa w:
3  art. 5 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2017/40, wynosi 908 950 zł, w tym:
-- 454 475 zł - w zakresie dotyczącym owoców i warzyw,
-- 454 475 zł - w zakresie dotyczącym mleka i przetworów mlecznych,
4  art. 5 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia 2017/40, wynosi 3 130 000 zł, w tym:
-- 1 565 000 zł - w zakresie dotyczącym owoców i warzyw,
-- 1 565 000 zł - w zakresie dotyczącym mleka i przetworów mlecznych

- przy czym na ocenę realizacji programu dla szkół - nie więcej niż 130 000 zł;

2) stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40, wynosi:
a) 0,76 zł na jedną porcję owoców i warzyw, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy,
b) 0,75 zł na jedną porcję mleka i produktów mlecznych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1144) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 czerwca 2018 r.
2 § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze tiret drugie tiret pierwsze zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1144) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 czerwca 2018 r.
3 § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze zmienione przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1144) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 czerwca 2018 r.
4 § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze tiret drugie tiret pierwsze zmienione przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1144) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 czerwca 2018 r.