Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.237.1567

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 grudnia 2010 r.
w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność niezwiązaną za 2010 r.

Na podstawie art. 33ff ust. 7 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, Nr 52, poz. 303 i Nr 158, poz. 989 oraz z 2010 r. Nr 228, poz. 1486) zarządza się, co następuje:
§  1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na płatność niezwiązaną za 2010 r. wynosi równowartość w złotych:
1) 31.497.000 euro - za tytoń jasny odmian typu Virginia;
2) 17.777.000 euro - za tytoń jasny odmian typu Burley, tytoń ciemny suszony powietrzem oraz tytoń ciemny suszony powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia.
§  2. Do przeliczania środków finansowych określonych w § 1 stosuje się kurs wymiany, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie i zmieniającego niektóre rozporządzenia (Dz. Urz. UE L 365 z 21.12.2006, str. 52, z późn. zm.).
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.