Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.337

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 150 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) minimalną wysokość środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd;
2) dokumenty mogące potwierdzić możliwość uzyskania środków finansowych, o których mowa w pkt 1, oraz środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca oraz członków jego rodziny, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, zwanej dalej "ustawą", zgodnie z prawem.
§  2. 
1.  Minimalna wysokość środków finansowych, jakie cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "cudzoziemcem", musi posiadać na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, wynosi:
1) 200 złotych, jeżeli przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,
2) 500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej niesąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską lub z państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub z Konfederacji Szwajcarskiej,
3) 2500 złotych, jeżeli przybył z innego państwa niż określone w pkt 1 i 2

- albo równowartość tych kwot w walutach obcych.

2.  Cudzoziemiec, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium wraz z członkami rodziny pozostającymi na jego utrzymaniu, musi ponadto posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, których minimalna wysokość na każdego członka rodziny cudzoziemca wynosi:
1) 200 złotych, jeżeli członek rodziny cudzoziemca przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,
2) 500 złotych, jeżeli członek rodziny cudzoziemca przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej niesąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską lub z państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub z Konfederacji Szwajcarskiej,
3) 2500 złotych, jeżeli członek rodziny cudzoziemca przybył z innego państwa niż określone w pkt 1 i 2

- albo równowartość tych kwot w walutach obcych.

§  3. 
1.  Dokumentami mogącymi potwierdzić możliwość uzyskania środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, w wysokości, o której mowa w § 2, oraz środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca oraz członków jego rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, są:
1) czek podróżny;
2) zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową;
3) zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;
5) zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.
2.  Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 5, wystawia się nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.
§  4.  Do przeliczenia na walutę polską posiadanych przez cudzoziemca środków finansowych w walucie obcej stosuje się średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lutego 2018 r. 2
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków (Dz. U. poz. 681 oraz z 2016 r. poz. 285), które na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 107) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.