Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.484

| Akt oczekujący
Wersja od: 20 marca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie wysokości składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki

Na podstawie art. 117 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2214) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wysokość składki, o której mowa w art. 117 ust. 7 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zwanej dalej "ustawą", wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń, o których mowa w art. 117 ust. 7 ustawy, na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zwanego dalej "Funduszem", oraz terminy jej uiszczania.
§  2. 
1.  Zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 117 ust. 7 ustawy, wnosi na rzecz Funduszu składkę w wysokości 0,008% składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 3a ustawy, nie mniejszą niż 50 000 zł.
2.  Składkę oblicza się na podstawie przypisu składki brutto w roku poprzedzającym rok, za który składka ma być uiszczona.
3.  W pierwszym roku wykonywania przez zakład ubezpieczeń działalności ubezpieczeniowej składka wynosi 50 000 zł.
4.  W roku, w którym zakład ubezpieczeń po raz pierwszy przekazał do Funduszu dane, o których mowa w art. 102a ust. 1 ustawy, lub otrzymał te dane od Funduszu, wysokość składki za dany rok oblicza się, mnożąc składkę należną za pełny rok kalendarzowy przez wartość współczynnika określonego jako iloraz liczby pełnych miesięcy w roku kalendarzowym następujących po miesiącu, od którego powstał obowiązek uiszczenia składki, i liczby wszystkich miesięcy w roku kalendarzowym.
§  3. 
1.  Składkę za dany rok uiszcza się do dnia 31 stycznia roku, za który składka jest należna.
2.  W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 3 i 4, składkę uiszcza się do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym zakład ubezpieczeń po raz pierwszy przekazał do Funduszu dane, o których mowa w art. 102a ust. 1 ustawy, lub otrzymał te dane od Funduszu.
§  4.  Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki (Dz. U. poz. 1976).
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).