Wysokość sądowych opłat hipotecznych i stawek wynagrodzenia pisarzy hipotecznych za czynności, związane ze sprzedażą działek przy parcelacji, dokonywanej na mocy ustawy o wykonaniu reformy rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.92.801

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 października 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 października 1932 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o wysokości sądowych opłat hipotecznych i stawek wynagrodzenia pisarzy hipotecznych za czynności, związane ze sprzedażą działek przy parcelacji, dokonywanej na mocy ustawy o wykonaniu reformy rolnej.

Na podstawie art. 89 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1) zarządza się co następuje:
Sądowe opłaty w postępowaniu hipotecznem i stawki wynagrodzenia pisarzy hipotecznych za czynności związane ze sprzedażą działek przy parcelacji, dokonywanej na mocy ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1) obniża się o 50% norm podanych w odpowiednich taksach z tem jednak zastrzeżeniem, że opłata, bądź wynagrodzenie za daną czynność przy parcelacji gruntów państwowych i Państwowego Banku Rolnego nie może przekraczać trzykrotnej najniższej stawki, ustanowionej za tę czynność.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie dziesiątego dnia po ogłoszeniu.