Wysokość ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2172

Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików

Na podstawie art. 47a ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wysokość ryczałtu za każdą sztukę odstrzelonego dzika.
Wysokość ryczałtu wynosi:
1)
za odstrzelone na obszarach wymienionych w części I ust. 4, części II ust. 4 i części III ust. 4 załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.):
a)
samicę dzika, której masa tuszy, po usunięciu patrochów, wynosi co najmniej 30 kg - 482 zł,
b)
dzika innego niż samica określona w lit. a - 398 zł;
2)
za odstrzelone poza obszarami, o których mowa w pkt 1:
a)
samicę dzika, której masa tuszy, po usunięciu patrochów, wynosi co najmniej 30 kg - 367 zł,
b)
dzika innego niż samica określona w lit. a - 283 zł.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).