§ 2. - Wysokość równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.31.133

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1998 r.
§  2.
1.
Równoważnik pieniężny za ubranie przysługuje poborowemu odbywającemu służbę zastępczą w wysokości 20% równoważnika pieniężnego, o którym mowa w § 1 ust. 1.
2.
Zakład pracy wypłaca poborowemu równoważnik pieniężny określony w ust. 1 w okresach miesięcznych, w terminie wypłaty wynagrodzeń w zakładzie pracy.