Wysokość procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminy uiszczania tej składki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.745 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 czerwca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 24 listopada 2003 r.
w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki

Na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
Zakłady ubezpieczeń, o których mowa w art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zwanej dalej "ustawą", wnoszą na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zwanego dalej "Funduszem", 1,3% przypisanej składki brutto w danym roku kalendarzowym z ubezpieczeń, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy.
Przepis § 1 stosuje się do zagranicznych zakładów ubezpieczeń, o których mowa w art. 117 ust. 3 ustawy, w odniesieniu od ubezpieczeń, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, których umowy zostały zawarte w związku z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Składka określona w § 1 jest uiszczana przez zakłady ubezpieczeń i zagraniczne zakłady ubezpieczeń w terminie 30 dni od upływu kwartału kalendarzowego, w którym został dokonany przypis składki.
Do wpłat składki za IV kwartał 2003 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. 2
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U.2011.248.1481).
2 Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciło moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie wysokości procentu składki zainkasowanej brutto wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów wpłat (Dz.U.2001.36.417).