§ 5. - Wysokość procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminy uiszczania tej składki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.745 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 czerwca 2014 r.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. 2
2 Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciło moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie wysokości procentu składki zainkasowanej brutto wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów wpłat (Dz.U.2001.36.417).