§ 3. - Wysokość procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminy uiszczania tej składki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.745 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 czerwca 2014 r.
§  3. 
Składka określona w § 1 jest uiszczana przez zakłady ubezpieczeń i zagraniczne zakłady ubezpieczeń w terminie 30 dni od upływu kwartału kalendarzowego, w którym został dokonany przypis składki.