§ 2. - Wysokość procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminy uiszczania tej składki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.745 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 czerwca 2014 r.
§  2. 
Przepis § 1 stosuje się do zagranicznych zakładów ubezpieczeń, o których mowa w art. 117 ust. 3 ustawy, w odniesieniu od ubezpieczeń, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, których umowy zostały zawarte w związku z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.