Wysokość pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.311

Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 19 lutego 2016 r.
w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004 oraz z 2015 r. poz. 1607) zarządza się, co następuje:
1. 
Rozporządzenie określa wysokość:
1)
jednorazowej pomocy pieniężnej lub wartość bonów towarowych na zakup odzieży i obuwia, związanych z pobytem w ośrodku dla cudzoziemców, zwanym dalej "ośrodkiem";
2)
stałej pomocy pieniężnej na zakup środków higieny osobistej, związanej z pobytem w ośrodku;
3)
kieszonkowego, związanego z pobytem w ośrodku;
4)
ekwiwalentu pieniężnego w zamian za wyżywienie, związanego z pobytem w ośrodku;
5)
świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "świadczeniem pieniężnym";
6)
pomocy na pokrycie kosztów wyżywienia cudzoziemca w podróży w związku z dobrowolnym powrotem do kraju, do którego cudzoziemiec ma prawo wjazdu, lub przeniesieniem do innego państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 180 z 29.06.2013, str. 31), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 604/2013";
7)
stawki dziennej wyżywienia zbiorowego w ośrodku.
2. 
Rozporządzenie określa także termin i sposób wypłaty świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6.
1. 
Wysokość jednorazowej pomocy pieniężnej lub wartość bonów towarowych na zakup odzieży i obuwia, związanych z pobytem w ośrodku, wynosi 140 zł.
2. 
Jednorazowa pomoc pieniężna jest wypłacana, a bony towarowe są wydawane do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym cudzoziemiec został przyjęty do ośrodka.
1. 
Wysokość stałej pomocy pieniężnej na zakup środków higieny osobistej, związanej z pobytem w ośrodku, wynosi 20 zł na miesiąc.
2. 
Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana do 15. dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
1. 
Wysokość kieszonkowego, związanego z pobytem w ośrodku, wynosi 50 zł na miesiąc.
2. 
W przypadku wykonywania przez cudzoziemca prac porządkowych na rzecz ośrodka, tłumaczeń ułatwiających porozumiewanie się między pracownikami ośrodka a cudzoziemcami lub prowadzenia zajęć kulturalno-oświatowych na rzecz innych cudzoziemców przebywających w ośrodku wysokość kieszonkowego może być podwyższona do 100 zł.
3. 
Kieszonkowe jest wypłacane do 15. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.
1.  2
 Wysokość ekwiwalentu pieniężnego w zamian za wyżywienie, związanego z pobytem w ośrodku, wynosi 11 zł na dzień.
2. 
Ekwiwalent jest wypłacany do 15. dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
3. 
W przypadku gdy ekwiwalent został przyznany cudzoziemcowi po 15. dniu miesiąca, można go wypłacić do ostatniego dnia tego miesiąca.
1. 
Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 25 zł na dzień.
2. 
W przypadku gdy świadczenie przysługuje cudzoziemcowi i osobie, w imieniu której występuje, albo małoletniemu bez opieki i cudzoziemcowi, któremu sąd powierzył sprawowanie pieczy zastępczej nad tym małoletnim, wysokość świadczenia pieniężnego na każdą osobę wynosi - w przypadku:
1)
dwóch osób - 20 zł,
2)
trzech osób - 15 zł,
3)
czterech i więcej osób - 12,50 zł

- na dzień.

3. 
Przepis ust. 2 stosuje się także w przypadku, gdy w stosunku do małżonków lub ich małoletnich dzieci toczą się odrębne postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej.
4. 
Świadczenie pieniężne jest wypłacane do 1
5. 
dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
1. 
Wysokość pomocy na pokrycie kosztów wyżywienia cudzoziemca w podróży w związku z dobrowolnym powrotem do kraju, do którego cudzoziemiec ma prawo wjazdu, lub przeniesieniem do innego państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na podstawie rozporządzenia nr 604/2013 wynosi 23 zł na dzień podróży.
2. 
Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana nie wcześniej niż na 7 dni przed dobrowolnym powrotem cudzoziemca do kraju, do którego ma prawo wjazdu, lub przeniesieniem do innego państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na podstawie rozporządzenia nr 604/2013 i nie później niż w dniu tego dobrowolnego powrotu lub przeniesienia.
 Stawka dzienna wyżywienia zbiorowego w ośrodku wynosi 11 zł.
Jeżeli okres udzielania pomocy nie obejmuje pełnego miesiąca, pomoc, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3, jest wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu pobytu cudzoziemca w ośrodku w danym miesiącu.
1. 
Pomoc, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-6, jest wypłacana w ośrodku, w którym cudzoziemiec przebywa, a w stosunku do cudzoziemca, który korzysta z pomocy udzielanej poza ośrodkiem - w ośrodku najbliższym miejsca pobytu cudzoziemca lub w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
2. 
W przypadkach uzasadnionych w szczególności stanem zdrowia cudzoziemca, jego bezpieczeństwem lub względami organizacyjnymi pomoc, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-6, można wypłacić przekazem pocztowym na adres wskazany przez cudzoziemca lub za pośrednictwem instytucji uprawnionych do wykonywania czynności bankowych.
1. 
W przypadku likwidacji ośrodka, o którym mowa w § 10 ust. 1, po 15. dniu miesiąca:
1)
świadczenie pieniężne za następny miesiąc,
2)
kieszonkowe, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, za dany miesiąc, w stosunku do cudzoziemca, który w następnym miesiącu będzie korzystał ze świadczenia pieniężnego

- można wypłacić od 16. do ostatniego dnia miesiąca, w którym jest likwidowany ośrodek.

2. 
Pomoc, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-6, za styczeń można wypłacić w okresie od dnia 16 grudnia do dnia 31 grudnia poprzedniego roku.
1. 
W przypadku gdy pomoc, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-6, jest wypłacana w ośrodku lub w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców, pomoc tę wypłaca się osobie uprawnionej do jej otrzymania po okazaniu przez nią identyfikatora ze zdjęciem, potwierdzającego uprawnienie do pobytu na terenie ośrodka, lub ważnego dokumentu tożsamości.
2. 
W przypadku gdy w stosunku do małżonków toczy się jedno postępowanie w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, pomoc, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-6, dla małżonka cudzoziemca można wypłacić jego współmałżonkowi.
Pomoc, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-6, w stosunku do małoletniego dziecka jest wypłacana jego rodzicowi, a w stosunku do małoletniego bez opieki - cudzoziemcowi, któremu sąd powierzył sprawowanie pieczy zastępczej nad tym małoletnim.
1. 
W uzasadnionych przypadkach, gdy przemawia za tym ważny interes cudzoziemca, pomoc, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-6, można wypłacić pracownikowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców upoważnionemu przez cudzoziemca uprawnionego do otrzymania tej pomocy.
2. 
Pracownik, o którym mowa w ust. 1, przekazuje za pokwitowaniem wypłaconą mu pomoc cudzoziemcowi uprawnionemu do jej otrzymania.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 4
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).
2 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 października 2022 r. (Dz.U.2022.2071) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 2022 r.
3 § 8 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 października 2022 r. (Dz.U.2022.2071) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 2022 r.
4 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy (Dz. U. poz. 1564), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 17 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1607).