Wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce... - Dz.U.2002.236.1991 - OpenLEX

Wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.236.1991

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, zwanej dalej "podróżą".
Z tytułu podróży, odbywanej w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:
1)
diety;
2)
zwrot kosztów:
a)
przejazdów i dojazdów,
b)
noclegów,
c)
innych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.
Czas pobytu pracownika poza granicami kraju liczy się przy podróży odbywanej środkami komunikacji:
1)
lądowej - od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę do chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej do kraju;
2)
lotniczej - od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju;
3)
morskiej - od chwili wyjścia statku (promu) z portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do portu polskiego.
1.
Dieta jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki.
2.
Wysokość diety za dobę podróży w poszczególnych państwach jest określona w załączniku do rozporządzenia.
3.
Dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży.
4.
Dietę oblicza się w następujący sposób:
1)
za każdą dobę podróży przysługuje dieta w pełnej wysokości;
2)
za niepełną dobę podróży:
a)
do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety,
b)
ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 1/2 diety,
c)
ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.
1.
Pracownikowi, który otrzymuje za granicą bezpłatne całodzienne wyżywienie lub gdy wyżywienie opłacone jest w cenie karty okrętowej (promowej), przysługuje 25% diety ustalonej zgodnie z § 4 ust. 4.
2.
Pracownikowi, który otrzymuje za granicą częściowe wyżywienie, przysługuje odpowiednio na:
1)
śniadanie - 15% diety;
2)
obiad - 30% diety;
3)
kolację - 30% diety;
4)
inne wydatki - 25% diety.
3.
Pracownikowi, który otrzymuje za granicą ekwiwalent pieniężny na wyżywienie, dieta nie przysługuje. Jeżeli ekwiwalent jest niższy od diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety.
Pracownikowi odbywającemu podróż w charakterze kuriera dyplomatycznego przysługuje dieta podwyższona o 25%.
Za każdy dzień (dobę) pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym za granicą pracownikowi przysługuje 25% diety.
1.
Środek transportu właściwy do odbycia podróży określa pracodawca.
2.
Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, wraz z opłatami dodatkowymi, z uwzględnieniem przysługującej pracownikowi ulgi, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga na dany środek transportu przysługuje.
3.
Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na odbycie podróży samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy.
4. 1
 Za przejazd w podróży, o której mowa w ust. 3, pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.).
1.
Za nocleg przysługuje pracownikowi zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym, w granicach ustalonego na ten cel limitu określonego w załączniku do rozporządzenia.
2. 2
 W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu, o którym mowa w ust. 1. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu.
3.
 W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg w hotelu, stwierdzonych rachunkiem, w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa w ust. 1.
4.
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli pracodawca lub strona zagraniczna zapewnia pracownikowi bezpłatny nocleg.
1.
Pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu z dworca i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości, w której pracownik korzystał z noclegu.
2.
Na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 10% diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży.
3.
Ryczałty, o których mowa w ust. 1 i 2, nie przysługują, jeżeli:
1)
pracownik odbywa podróż pojazdem samochodowym (służbowym lub prywatnym);
2)
strona zagraniczna zapewnia bezpłatne dojazdy;
3)
pracownik nie ponosi kosztów, na których pokrycie przeznaczone są wymienione ryczałty.
Pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów przewozu samolotem bagażu osobistego o wadze do 30 kg, liczonej łącznie z wagą bagażu opłaconego w cenie biletu, jeżeli podróż trwa ponad 30 dni lub gdy państwem docelowym jest państwo pozaeuropejskie.
1.
W razie choroby powstałej podczas podróży pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów leczenia za granicą oraz leków.
2.
Nie podlegają zwrotowi koszty leków, których nabycie za granicą nie było konieczne, koszty zabiegów chirurgii plastycznej i zabiegów kosmetycznych oraz nabycia protez ortopedycznych, dentystycznych, zakupu okularów.
3.
Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje ze środków pracodawcy.
4.
W razie zgonu pracownika za granicą pracodawca pokrywa koszty transportu zwłok do kraju.
1.
Pracownik otrzymuje zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty podróży i pobytu poza granicami kraju.
2.
Za zgodą pracownika zaliczka może być wypłacona w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej.
3.
Rozliczenie kosztów podróży jest dokonywane w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej, w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży.
4.
Do rozliczenia kosztów podróży pracownik załącza dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli uzyskanie dokumentu (rachunku) nie było możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.
 (uchylony).
 Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 50, poz. 525 i Nr 151, poz. 1721).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
________

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 32, poz. 304).

ZAŁĄCZNIK 4

WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY ORAZ LIMITU NA NOCLEG W HOTELU

Lp.PaństwoWalutaKwota dietyKwota limitu na nocleg
12345
1AfganistanUSD41100
2AlbaniaEUR3690
3AlgieriaEUR42100
4Andorajak w Hiszpanii
5AngolaUSD51150
6Arabia SaudyjskaUSD46110
7ArgentynaUSD47100
8ArmeniaUSD4180
9AustraliaAUD87190
10AustriaEUR45100
11AzerbejdżanUSD45150
12BangladeszUSD40120
13BelgiaEUR45160
14BiałoruśUSD4580
15Bośnia i HercegowinaEUR3980
16BrazyliaUSD50120
17BułgariaEUR3680
18ChileUSD4280
19ChinyUSD46110
20ChorwacjaEUR36100
21CyprEUR3370
22CzechyEUR3380
23DaniaDKK324800
24EgiptUSD49110
25EkwadorUSD44110
26EstoniaEUR3990
27EtiopiaUSD4995
28FinlandiaEUR42135
29FrancjaEUR45120
30GrecjaEUR45104
31GruzjaUSD44150
32HiszpaniaEUR48120
33IndieUSD42110
34IndonezjaUSD42110
35IrakUSD60120
36IranEUR3995
37IrlandiaEUR45146
38IslandiaEUR3680
39IzraelUSD49120
40JaponiaJPY6.90022.000
41JemenUSD41110
42JordaniaUSD3870
43KambodżaUSD42100
44KanadaCAD67160
45KazachstanEUR39100
46KeniaUSD4190
47KirgistanUSD41100
48KolumbiaUSD4180
49Kongo,

Demokratyczna Republika Konga

USD51140
50Korea PołudniowaEUR36110
51Koreańska Republika Ludowo-DemokratycznaEUR36160
52KostarykaUSD38100
53KubaEUR3680
54KuwejtEUR39180
55LaosUSD4770
56LibanUSD49120
57LibiaEUR3980
58Liechtensteinjak w Szwajcarii
59LitwaEUR3380
60Luksemburgjak w Belgii
61ŁotwaEUR48110
62MacedoniaEUR3370
63MalezjaUSD42110
64MaltaEUR42140
65MarokoEUR3680
66MeksykUSD4080
67MołdowaUSD4590
68Monakojak we Francji
69MongoliaUSD47100
70NiderlandyEUR42120
71NiemcyEUR42103
72NigeriaUSD43150
73NorwegiaNOK4011.200
74Nowa ZelandiaUSD43150
75PakistanUSD40100
76PanamaUSD42100
77PeruUSD43110
78PortugaliaEUR4885
79Republika Południowej AfrykiUSD45100
80RosjaUSD50130
81RumuniaEUR3670
82San Marinojak we Włoszech
83SenegalEUR3380
84Serbia i CzarnogóraEUR3662
85SingapurUSD45125
86SłowacjaEUR3370
87SłoweniaEUR3680
88Stany Zjednoczone Ameryki (USA) USD46160
- w tym Nowy Jork i Waszyngton200
89SyriaUSD4275
90SzwajcariaCHF78160
91SzwecjaSEK3511.200
92TadżykistanUSD47120
93TajlandiaUSD42110
94TanzaniaUSD48110
95TunezjaUSD45100
96TurcjaEUR3380
97TurkmenistanUSD42120
98UkrainaUSD48100
99UrugwajUSD4880
100UzbekistanUSD47150
101WenezuelaUSD39120
102WęgryEUR3370
103Wielka BrytaniaGBP32140
104WietnamUSD4295
105WłochyEUR42105
106Wybrzeże Kości SłoniowejEUR3370
107ZimbabweUSD42120
108Zjednoczone Emiraty ArabskieUSD38110
109Państwa inne niż wymienione w lp. 1-108USD42120
Przy podróżach do:

- Gibraltaru dieta i limit hotelowy jak w Wielkiej Brytanii,

- Hongkongu dieta wynosi 46 USD, a limit hotelowy 160 USD,

- Tajwanu dieta wynosi 45 USD, a limit hotelowy 100 USD.

1 § 8 ust. 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz.U.04.271.2687) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 września 2005 r. (Dz.U.05.186.1555) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2006 r.

2 § 9 ust. 2 zmieniony przez obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2003 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.03.199.1951).
3 § 14 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz.U.04.271.2687) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.
4 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz.U.04.271.2687) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 września 2005 r. (Dz.U.05.186.1555) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2006 r.