§ 4. - Wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej... - Dz.U.2002.236.1990 - OpenLEX

§ 4. - Wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.236.1990

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.
§  4.
1. 1
 Dieta jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży i wynosi 23 zł za dobę podróży.
2.
 Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu ) po wykonaniu zadania, w następujący sposób:
1)
jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
a)
od 8 do 12 godzin - przysługuje połowa diety,
b)
ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości;
2)
jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
a)
do 8 godzin - przysługuje połowa diety,
b)
ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.
3.
Dieta nie przysługuje:
1)
za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których mowa w § 8;
2)
jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.
1 § 4 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz.U.04.271.2686) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 września 2005 r. (Dz.U.05.186.1554) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 listopada 2006 r. (Dz.U.06.227.1661) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.