§ 3. - Wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej... - Dz.U.2002.236.1990 - OpenLEX

§ 3. - Wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.236.1990

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.
§  3.
Z tytułu podróży odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę pracownikowi przysługują diety oraz zwrot kosztów:
1)
przejazdów;
2)
noclegów;
3)
dojazdów środkami komunikacji miejscowej;
4)
innych udokumentowanych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.