Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.439

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 23 lutego 2018 r.
w sprawie wysokości oraz warunków przyznawania i wypłacania funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego albo tymczasowej kwatery

Na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wysokość oraz warunki przyznawania i wypłacania równoważnika pieniężnego, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej "ustawą";
2) wzory wymaganych dokumentów, niezbędnych do otrzymania równoważnika pieniężnego.
§  2. 
1.  Równoważnik pieniężny przyznaje się funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", jeżeli:
1) nie został mu przyznany lokal mieszkalny albo tymczasowa kwatera;
2) nie utracił lub nie zrzekł się prawa do zajmowanego dotychczas lokalu mieszkalnego albo tymczasowej kwatery;
3) nie odmówił bezzasadnie przyjęcia lokalu mieszkalnego o powierzchni mieszkalnej ustalonej zgodnie z normą, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 168 ust. 4 ustawy, albo tymczasowej kwatery, jeżeli lokal mieszkalny albo tymczasowa kwatera znajdowały się w należytym stanie technicznym i sanitarnym.
2.  W przypadku nieobecności funkcjonariusza w służbie trwającej nieprzerwanie powyżej 30 dni kalendarzowych równoważnik pieniężny przyznaje się pod warunkiem, że funkcjonariusz w czasie tej nieobecności ponosi koszty związane z zakwaterowaniem w miejscowości pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej.
§  3. 
1.  Równoważnik pieniężny przyznaje się od dnia przeniesienia do dnia przyznania lokalu mieszkalnego albo tymczasowej kwatery pod warunkiem złożenia przez funkcjonariusza oświadczenia mieszkaniowego, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.
2.  Oświadczenie mieszkaniowe funkcjonariusz składa kierownikowi jednostki organizacyjnej, do której funkcjonariusz został przeniesiony, w terminie 7 dni od dnia:
1) przeniesienia do pełnienia służby w innej miejscowości;
2) wystąpienia okoliczności mającej wpływ na uprawnienie do otrzymania lokalu mieszkalnego albo tymczasowej kwatery.
§  4. 
1.  Wysokość równoważnika pieniężnego wynosi dziennie:
1) dla funkcjonariusza przenoszącego się z co najmniej jednym członkiem rodziny, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 168 ust. 4 ustawy - 28,80 zł;
2) dla pozostałych funkcjonariuszy - 14,40 zł.
2.  W przypadku gdy uprawnienie do otrzymywania równoważnika pieniężnego przysługuje funkcjonariuszowi oraz jego małżonkowi, który jest funkcjonariuszem, wysokość równoważnika pieniężnego dla każdego z nich wynosi dziennie 14,40 zł.
3.  Kierownik jednostki organizacyjnej potwierdza na piśmie nabycie przez funkcjonariusza prawa do równoważnika.
§  5. 
1.  Równoważnik pieniężny przyznany funkcjonariuszowi przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uznaje się za przyznany zgodnie z rozporządzeniem.
2.  Oświadczenia mieszkaniowe złożone zgodnie z przepisami dotychczasowymi uznaje się za oświadczenia, o których mowa w § 3.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r. 2

ZAŁĄCZNIK

OŚWIADCZENIE MIESZKANIOWE

...............................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

...............................................................................................................................................................................(stopień służbowy)

...............................................................................................................................................................................

(obecne miejsce pełnienia służby – komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw

finansów publicznych / izba administracji skarbowej / urząd skarbowy / urząd celno-skarbowy / oddział celny)

...............................................................................................................................................................................

(data przeniesienia do obecnego miejsca pełnienia służby)

...............................................................................................................................................................................

(poprzednie miejsce pełnienia służby – komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra właściwego

do spraw finansów publicznych / izba administracji skarbowej / urząd skarbowy / urząd celno-skarbowy/

oddział celny)

...............................................................................................................................................................................

(numer telefonu służbowego)

Oświadczam, że:

1. Od dnia .................................................................................................................. nie posiadam

lokalu mieszkalnego, położonego w miejscu pełnienia służby bądź w miejscowości

pobliskiej, oraz mój małżonek nie posiada lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia

przeze mnie służby bądź w miejscowości pobliskiej.

2. Zameldowanie na pobyt stały posiadam w ..................................................................................

przy ul. ...................................................................................................................................................... .

3. Przed dniem przeniesienia zamieszkiwałem/zamieszkiwałam1) w ...............................................

przy ul. ...................................................................................................................................................... .

4. Od dnia .......................... zamieszkuję w ......................................................................................

przy ul. ..................................................................................................... w lokalu stanowiącym

własność ...................................................................................................................................... .

5. Dojazd od miejsca zamieszkania, o którym mowa w pkt 3 oświadczenia mieszkaniowego,

do miejsca pełnienia służby jest dojazdem znacznie utrudnionym – w rozumieniu art. 168

ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U.

poz. 1947, z późn. zm.).

Uzasadnienie:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

6. Członkami mojej rodziny są2):

– małżonek,

– dzieci3),

– moi rodzice i rodzice mojego małżonka4).

7. Przenoszę się sam(a)1) / z następującymi członkami rodziny2):

– małżonek,

– dzieci3) w liczbie osób ...................................,

– moi rodzice i rodzice mojego małżonka4) w liczbie osób .......................................................

8. Zamieszkujący ze mną członkowie rodziny – będący funkcjonariuszami Służby Celno-

Skarbowej – pobierają / nie pobierają1) równoważnik pieniężny / równoważnika

pieniężnego1) za brak lokalu mieszkalnego albo kwatery tymczasowej.

9. Nie zrzekłem(-łam) się / Zrzekłem(-łam) się1) i nie utraciłem(-łam) / utraciłem(-łam)1)

prawa do zajmowanego dotychczas lokalu mieszkalnego albo kwatery tymczasowej.

10. Nie odmówiłem(-łam) / Odmówiłem(-łam)1) przyjęcia lokalu mieszkalnego, który

odpowiadał przysługującym mi normom, albo kwatery tymczasowej, jeżeli lokal

mieszkalny albo tymczasowa kwatera znajdowały się w należytym stanie technicznym

i sanitarnym.

11. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Jednocześnie zobowiązuję się poinformować kierownika jednostki organizacyjnej

o każdej zmianie mającej wpływ na uprawnienie do równoważnika pieniężnego.

..............................................................................

(data i podpis funkcjonariusza)

Objaśnienia:

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Właściwe podkreślić.

3) Dzieci (własne lub małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie) pozostające na utrzymaniu

funkcjonariusza, jeżeli nie ukończyły 25 lat życia, a także bez względu na wiek, jeżeli są to dzieci, które

zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

4) Rodzice funkcjonariusza i jego małżonka – rodziców funkcjonariusza i jego małżonka, będących na jego

wyłącznym utrzymaniu lub jeżeli ze względu na wiek, niepełnosprawność albo inne okoliczności są niezdolni

do samodzielnego utrzymania; za rodziców uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 października 2010 r. w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do pełnienia służby w innej miejscowości (Dz. U. poz. 1338 oraz z 2017 r. poz. 965), które w części dotyczącej równoważnika pieniężnego traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379, 1537, 1926 i 2409).